Viên chức hoàn thành nhiệm vụ dựa trên các yếu tố nào?

Về đánh giá viên chức nói chung, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định quy định dựa trên 5 nội dung chính.

Chấp hành đường lối, chủ trương,

chính sách

của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Ngoài các nội dung trên, viên chức giữ trọng trách quản lý còn được đánh giá theo các nội dung bổ sung, như:

Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Phan Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *