Thanh Hoá: 4 huyện chi xong hỗ trợ lao động gặp khó vì Covid-19

Đã chi 702 tỷ đồng hỗ trợ

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, địa phương này đã hoàn thành chi trả cho gần 700.000 đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số tiền đã cấp phát cho các đối tượng nêu trên là gần 702 tỷ đồng.

Thanh Hóa đã hỗ trợ gần 700.000 người gặp khó khăn, với số tiền gần 702 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ

kinh doanh

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, toàn tỉnh Thanh Hóa mới có 12/27 huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Tổng số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ tại 12 địa phương là 8.768 người, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 8,5 tỷ đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 huyện thực hiện chi trả hỗ trợ đợt 2 cho các đối tượng còn lại, gồm: huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Như Xuân.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 huyện thực hiện chi trả hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng.

Trong đó huyện Cẩm Thủy, huyện Ngọc Lặc và huyện Bá Thước đã cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả cho 2.488 người, với tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng.

Chậm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Trước đó, để đảm bảo việc chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã có công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Sở LD-TB&XH Thanh Hóa, các huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương thực hiện rà soát, phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, việc triển khai thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh còn chậm, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh còn chậm, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo tiến độ triển khai hỗ trợ đợt 2, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định hồ sơ, lập danh sách đối tượng gặp khó do dịch Covid-19.

Các đơn vị trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định và gửi về Sở LĐ-TB&XH, Sở

Tài chính

để theo dõi, tổng hợp.

Sở cũng chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH và cơ quan Bưu điện cấp huyện, khẩn trương thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành chi trả hỗ trợ đợt 2 cho các đối tượng trước ngày 15/7/2020.

Duy Tuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.