Nghỉ việc điều trị tai nạn lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

Nếu người

lao động

đã được hưởng chế độ ốm đau thì sau khi đã bình phục, công ty có được làm thủ tục để người lao động đi giám định y khoa và làm thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động nếu có tỷ lệ thương tật từ 5% trở lên không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *