Lao động đi XKLĐ đóng 22% lương tháng cho chế độ hưu trí và tử tuất

Theo Luật BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016, người

lao động

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn các doanh nghiệp XKLĐ trường hợp người lao động đi làm việc theo dạng hợp đồng sau đều phải tham gia BHXH bắt buộc, gồm:

Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

Hợp đồng cá nhân.

Việc tham gia các chế độ BHXH bắt buộc

, Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn có 2 mức tham gia với các loại hình khác nhau.

Chế độ bảo hiểm hưu trí và tử tuất: Áp dụng với hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; hợp đồng cá nhân.

Loại hình áp dụng đầy đủ các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc (ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí, tử tuất): Áp dụng với hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Về mức và phương thức đóng BHXH

bắt buộc đối với người lao động đi làm việc theo hợp đồng:

Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc trước đó. Bằng 22 % của 2 lần mức lương cơ sở đối với lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước 1 lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa lao động đi làm việc. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi hoặc đóng cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

Hoàng Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *